ÎnregistrareAutentificare

Proiecte

null

Ascultă viitorul - Muzicienii secolului XXI

Iniţiatorul proiectului: Asociaţia cultural-artistică Megastar

Tema:

Educație

Argumente:

Proiectul „Ascultă viitorul – muzicienii secolului XXI” vine în întâmpinarea nevoilor de actualizare a bazei didactice în domeniul vocaţional al interpretării muzicale, promovând utilizarea unor metode şi tehnologii alternative şi inovatoare la sistemul tradiţional de predare şi învăţare a muzicii. Concret, ne propunem să utilăm un centru şcolar de excelenţă artistică (Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” din Galaţi) cu tehnologiile hardware şi software care să permită: crearea unei biblioteci virtuale de partituri, necesare în cadrul implementării programelor şcolare din domeniul muzică, crearea unor instrumente de lucru pentru pregătirea teoretică şi practică a elevilor de la secţia de muzică, dobândirea competenţelor digitale în creaţia artistică prin utilizarea softurilor dedicate, sprijinirea formării continue a cadrelor didactice în vederea transmiterii noilor cunoştinţe mai multor generaţii de elevi. Avem convingerea că implementarea acestui proiect va avea drept rezultat o îmbunătăţire a calităţii educaţiei, măsurabilă prin creşterea nivelului de pregătire şi prin performanţele artistice din perioada şcolarizării în cadrul liceului cât şi ulterior, oferind elemente fundamentale în pregătirea teoretică şi practică şi în studiul modern al muzicii. Justificarea necesităţii implementării unui astfel de proiect este dată de gradul relativ scăzut al accesibilităţii unor instrumente de lucru (în special partituri) în rândul elevilor, în general din cauza costurilor ridicate ale şcolarizării vocaţionale dar şi a faptului că de multe ori se întâmplă să întâlnim resurse de slabă calitate (gratuite, dar făcute de neprofesionişti) a căror utilizare poate influenţa negativ nivelul de pregătire al elevilor. Un alt aspect îl reprezintă numărul insuficient al profesorilor corepetitori, care ar putea fi parțial suplinit (la nivelul studiului individual) prin folosirea corepetiţiei digitale (software), lărgind astfel orizontul elevilor încă din etapele preliminare asimilării partiturii. Acest ultim aspect este deosebit de important şi prin prisma faptului că există foarte mulţi elevi talentaţi care nu au acces la tehnologie şi nu beneficiază decât sporadic de posibilitatea de a studia individual cu corepetitor, fiind defavorizaţi din acest punct de vedere. Finanţarea guvernamentală alocată instituţiei de învăţământ este direcţionată către întreţinerea bazei materiale didactice existente, iar fondurile sunt de cele mai multe ori insuficiente raportat la necesităţi, astfel încât nu se poate pune în discuţie o abordare a finanţării noilor tehnologii sau o suplimentare a numărului cadrelor didactice din resurse bugetare proprii. Nu în ultimul rând, implementarea de noi tehnologii în studiul muzicii poate fi un element de atracţie pentru viitorii elevi, reprezentând astfel şi un ajutor indirect oferit continuităţii instruirii în acest domeniu vocaţional.

Descriere proiect:

Scopul proiectului îl reprezintă creşterea nivelului de performanţă artistică al grupului ţintă şi dezvoltarea diverselor abilităţi şi aptitudini din domeniul educaţiei artistice, având în vedere valoarea acesteia în dezvoltarea creativităţii, prin utilizarea TIC şi a noilor tehnologii muzicale. Proiectul are drept beneficiari direcţi elevii şi profesorii de la secţia de muzică a Liceului „Dimitrie Cuclin” din Galaţi. Obiectivele generale: - Realizarea unui suport activ pentru activităţile din cadrul studiului instrumentelor muzicale, canto şi teorie muzicală (atât pentru predare cât şi pentru învăţare); - Stimularea grupului-ţintă în vederea îmbunătăţirii şi valorificării talentului şi aptitudinilor de interpretare şi creaţie în domeniul muzical. Obiective specifice: - Formarea profesională continuă în pas cu evoluţia tehnologică a profesorilor de la secţia de muzică în vederea transmiterii cunoştinţelor privind noile tehnologii; - Dobândirea de noi abilităţi şi aptitudini de către elevi; - Crearea unei baze materiale specifice accesibile (partituri virtuale); - Realizarea activităţilor de studiu cu ajutorul noilor tehnologii. Conceptul de bază al proiectului îl reprezintă realizarea metodelor de predare a muzicii cu mijloacele prezentului şi accesibilizarea acestora unui număr cât mai mare de beneficiari. Prin studiul muzicii înţelegem atât performanţa interpretativă, cât şi creativitatea manifestării actului interpretativ din perspectiva înțelegerii și aprecierii critice. Baza didactică creată în cadrul proiectului precum şi cunoştinţele acumulate de către profesori în ceea ce priveşte integrarea TIC şi a noilor tehnologii în activităţile de predare vor putea fi folosite cu succes pentru mai multe generaţii de elevi. Strategia pe care o avem în vedere vizează sublinierea clară a scopurilor educaţiei artistice şi răspunsul curriculum-ului artelor la dezvoltarea noilor tehnologii. Educaţia artistică trebuie să împlinească mai multe scopuri, dintre care amintim: dezvoltarea abilităţilor artistice, cunoaşterea şi înţelegerea artistică, implicarea într-o varietate de forme de artă (diversitatea culturală), înţelegere culturală crescută, împărtăşirea experienţelor artistice, elevii devenind contribuabili şi consumatori artistici, moştenirea culturală. În plus, de la educaţia culturală se aşteaptă şi o serie de rezultate artistice personale şi socio-culturale, cum ar fi încrederea şi stima de sine, exprimarea individuală, munca în echipă, înţelegerea interculturală, participarea culturală şi stimularea creativităţii. În prezent, în România, certificarea competenţelor de utilizare a computerului şi a Internetului este obligatorie pentru acordarea diplomei naţionale de absolvire a liceului (bacalaureat), însă acest lucru nu are nicio legătură cu implementarea TIC şi a noilor tehnologii muzicale în învăţământul de arte, fiind mai degrabă orientat spre evaluarea unor cunoştinţe generale în domeniul utilizării computerelor (motiv pentru care se face echivalarea cu ECDL). De aceea, ne-am propus să promovăm posibilităţile pe care noile tehnologii le oferă ca resurse pentru observarea, cercetarea informaţiilor, elaborarea propriilor producţii muzicale şi pentru autoînvăţare. Astfel considerăm că utilizarea TIC în tehnologia muzicală ar trebui încurajată de către profesori prin crearea rutelor digitale/audio şi prin folosirea materialului TIC în lecţii. Suntem convinşi că această nouă abordare a studiului muzicii va produce efecte benefice la nivelul creşterii calităţii educaţiei prin atingerea obiectivelor cuprinse în strategia descrisă mai sus, în care viitorii absolvenţi ai şcolii gălăţene vor fi veritabili promotori ai culturii româneşti atât în plan naţional cât şi internaţional. Impactul la nivelul unităţii de învăţământ este estimat în termeni de creştere valorică a conţinutului educaţiei, atât pentru elevi cât şi pentru profesori, iar la nivelul comunităţii prin vizibilitatea implicării în societate a unor factori care nu aparţin sistemului educaţional, dar care manifestă responsabilitate socială (sponsorul), putând servi ca exemplu pozitiv şi sursă de inspiraţie pentru alte entităţi.

Impact:

Implementarea TIC şi a noilor tehnologii în studiul muzicii reprezintă un mod inovator şi eficient de învăţare şi dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor grupului ţintă în domeniul interpretării muzicale, iar familiarizarea cu tehnologia în domeniul muzical este un pas către progresul real al acestor copii talentaţi. Dezvoltarea profesională continuă a profesorilor de arte cere o atenţie specială, de vreme ce profesorii mai experimentaţi pot avea un mare impact asupra schimbării practicilor de predare şi asupra calităţii educaţiei artistice din şcoli. În şcoala românească nu există o aplecare specială asupra acestor nevoi la nivel guvernamental, neexistând programe specializate de formare continuă a profesorilor de arte. Singurul instrument de lucru îl constituie, ca la restul disciplinelor (non-artistice), comisia metodică la nivel de şcoală. Credem că profesorii de arte, care îşi menţin propria practică creativă, pot fi în mod semnificativ mai eficienţi în clasă şi e mult mai probabil să fie satisfăcuţi de activitatea lor didactică dacă ar beneficia de dotări materiale corespunzătoare. Impactul la nivelul elevilor poate fi măsurat prin prisma analizei rezultatelor obţinute la evaluarea atingerii scopurilor specifice ale educaţiei artistice. Dezvoltarea deprinderilor artistice include învăţarea diverselor stiluri şi genuri artistice. Aprecierea critică se referă la creşterea conştientizării de către elevi a trăsăturilor esenţiale ale operei sau ale performanţei, fiind însoţită de dezvoltarea capacităţii de a judeca critic în evaluarea propriei opere sau a altora. Dezvoltarea exprimării individuale a copiilor prin mijloace artistice este strâns legată de bunăstarea lor emoţională. Dezvoltarea creativităţii poate fi definită ca o dezvoltare a capacităţii individului de a participa la activitatea imaginativă, al cărei produs va fi marcat de originalitate şi valoare. Toate aceste rezultate ar putea fi potenţate prin implementarea prezentului proiect, ca urmare a expunerii la experienţe variate şi la mijloace diverse de expresie artistică, a obţinerii plăcerii/satisfacţiei în urma dobândirii abilităţii de interpretare a unei lucrări şi a dezvoltării unui interes permanent faţă de artă. În concluzie, furnizarea de resurse electronice (programe, resurse on-line, instrumente dedicate achiziţiei şi transpunerii sunetelor etc.) în şcoală are rolul de a îmbunătăţi educaţia artistică şi de a o aduce în prezent, pentru a o face compatibilă cu viitorul.

Link webpage: http://AsociatiaMegastar.ro
Link facebook: https://www.facebook.com/asociatiamegastar.galati
Link twitter:
Link blog: